fbpx

Natura és cultura 2023

Benvinguts i benvingudes al Natura és cultura 2023

Projecte destinat a entitats de salut mental de Catalunya, organitzat per la Fundació Setba i dirigit per l’artista Quim Moya, amb la col·laboració de l’enginyer forestal Ignasi Vilarasau i la psicòloga i ballarina, Maria Ribera. Es tracta d’una estada d’una setmana per a persones que conviuen amb trastorns mentals, en la qual s’hi realitzen tallers artístics en un entorn natural. 

El projecte té la voluntat de contribuir a la integració social dels usuaris, fomentant les capacitats artístiques i facilitant el contacte amb la natura. També respon a la necessitat de donar un respir a les famílies i als mateixos usuaris, que no tenen massa oportunitats de sortir del seu entorn quotidià.

L’estada es realitza a la residència d’artistes Cal Gras d’Avinyó, a la comarca del Bages. Tant l’allotjament com els àpats es fan al mateix emplaçament. La Fundació Setba finança totes les despeses, inclòs el transport dels participants.

D’entre totes les entitats que s’ajustin als requisits de la convocatòria, es realitzarà un sorteig per escollir les dues entitats beneficiàries.

Aquest projecte està organitzat per la Fundació Setba amb el patrocini de Bizcabar i Capital Care i amb la col·laboració de Cal Gras, Pinturas Lepanto i Xocolates Torras i amb el suport de l’Ajuntament d’Avinyó.

Termini de presentació: 08/06/2023

Bases legals i requisits de participació XII edició

Bases de la dotzena edició del Natura és Cultura, projecte artístic de respir a la natura adreçat a usuaris/es d’entitats de salut mental de Catalunya.

 1. Podran participar en el projecte Natura és Cultura totes les entitats de Catalunya que treballin per millorar la vida de les persones que conviuen amb trastorns mentals.
 2. Les entitats que vulguin participar han d’estar legalment constituïdes com a associació o fundació. I hauran d’acreditar-ho amb la documentació pertinent, en cas que la Fundació Setba els ho demani.
 1. No podran presentar candidatura a la convocatòria d’enguany les entitats que varen ser seleccionades per participar en la darrera edició del projecte.
 1. El projecte es durà a terme durant les dues últimes setmanes del mes de setembre de 2023 i cadascuna de les entitats guanyadores hi participaran durant una setmana (de dilluns a divendres).
 1. L’entitat beneficiada podrà participar amb un grup de 10 persones (8 usuaris i dos responsables de l’entitat), que conviuran amb els participants.
 1. Si bé els responsables de l’entitat han de conèixer els 8 participants, no és requisit indispensable que els participants es coneguin entre ells.
 1. Els responsables de l’entitat acompanyants no poden variar durant l’estada, i per tant acompanyaran els participants de dilluns a divendres ( trajectes inclosos).
 1. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dijous 8 de juny de 2023 a les 17:00 h i s’ha de fer a través del formulari que trobareu a la pestanya “inscripció”.
 1. D’entre totes les sol·licituds rebudes, només les que compleixin els requisits prèviament citats entraran en un sorteig.
 1. La Fundació Setba extraurà el nom de les entitats premiades i de dos suplents, segons l’ordre d’extracció.
 1. La Fundació Setba es reserva el dret de modificar la data, el lloc i/o el procediment de celebració del sorteig quan concorrin causes suficients que així ho justifiquin.
 1. Dins dels deu (10) dies naturals següents a la celebració del sorteig, la Fundació Setba es posarà en contacte amb les entitats premiades per comunicar-los la seva condició de guanyadores del sorteig. Si no s’aconseguís contactar amb alguna d’elles transcorregut aquest termini, aquesta perdrà automàticament el dret a l’estada a Cal Gras d’Avinyó, que s’adjudicarà a la suplent que ocupi el primer lloc a la llista.
 1. L’estada a Cal Gras d’Avinyó no serà transferible ni susceptible de modificacions, alteracions o compensacions, ni podrà ser canviada per diners. La Fundació Setba no serà responsable de les repercussions fiscals que l’acceptació dels premis pogués tenir en la fiscalitat de les entitats guanyadores que seran, en tot cas, per compte d’aquestes.
 1. La Fundació Setba queda exonerada de tota responsabilitat derivada de qualsevol circumstància imputable a tercers que pogués afectar el desenvolupament de la mecànica del sorteig. En el mateix sentit, Fundació Setba no serà en cap cas responsable de qualsevol dany, de qualsevol naturalesa, directe, indirecte i/o circumstancial, sigui immediat o diferit, que pogués sorgir en ocasió o a conseqüència del fet de gaudir de l’estada.
 1. Si s’evidenciés que alguna entitat no compleix amb els requisits exigits en aquestes bases, o bé que les dades proporcionades en la sol·licitud no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedarà automàticament exclosa, perdent tot dret sobre l’estada.
 1. Durant el desenvolupament del projecte es tindrà en compte l’evolució de la pandèmia, de l’aparició de noves variants, així com de l’evidència disponible seguint el criteris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. La diversitat entre territoris i les persones que hi viuen requerirà d’adaptacions en la seva aplicació, respectant sempre les indicacions de seguretat.
 1. En compliment del Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, les sol·licituds presentades, així com totes les dades, documentació i informació de qualsevol classe que se subministrin, tindran caràcter confidencial i restringit i com a tals seran tractades per la Fundació Setba. Amb la presentació del formulari de l’apartat 7, les entitats participants autoritzen expressa ment i inequívocament el tractament de les dades personals de tots els implicats per la seva part al projecte Natura és Cultura, i la seva cessió a tercers. És responsabilitat de cada entitat participant recollir el consentiment exprés i informat tant dels monitors com de les 8 persones participants (o bé dels seus tutors legals). En aquest sentit, la Fundació Setba queda exonerada de qualsevol obligació legal.
 1. Les entitats premiades autoritzen la Fundació Setba a reproduir i utilitzar el seu nom i logotip, així com les imatges dels monitors i de les 8 persones participants, en qualsevol activitat promocional relacionada amb el projecte Natura és Cultura en qualsevol suport o mitjà de comunicació (internet, xarxes socials o altres). Aquesta cessió no confereix cap dret de remuneració o benefici. Les creacions, sigui quina sigui la seva modalitat, que pugui elaborar la Fundació Setba als efectes abans anunciats seran titularitat de la mateixa.
 1. La participació en el projecte implica l’acceptació íntegra de les presents bases, sense cap mena de restricció, així com l’acceptació del criteri de la Fundació Setba en les decisions interpretatives que efectuï d’aquestes.
 1. La Fundació Setba es reserva el dret a modificar o ampliar aquestes Bases sempre que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en el projecte.
 1. Aquestes Bases es regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la seva validesa, interpretació o compliment els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

CONTACTE

Per a més informació sobre la inscripció, contacteu amb Maria Budó:
Correu electrònic: maria@fundaciosetba.org
Telèfon: 650.722.864

Inscripció Natura és Cultura 2023

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dijous 8 de juny de 2023 a les 17:00 h i s’ha de fer a través del formulari: https://forms.gle/EzEj51MzPsg8tHmg6