fbpx

Política de protecció de dades

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per la FUNDACIÓ SETBA. Per això, i segons s’estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del parlament europeu i del consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal.
Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s’accedeixi a la web.
Data última actualització: 1/10/2021

1. Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

FUNDACIÓ SETBA
CIF: G66363953
Domicili: Plaça Reial 10, 1-2
Telf: 93 481 36 96
Mail contacte: info@fundaciosetba.org

2. Amb quines finalitats les tractem, quina és la base legal per a poder tractar-les i durant quan de temps les conservem?

A la Fundació tractem les teves dades personals amb les següents finalitats:
2.1. SUBSCRIPTORS A BUTLLETINS
Finalitat del tractament: Gestionem les teves dades de contacte per enviar-te comunicacions informatives relacionades amb les activitats, exposicions i serveis de l’entitat així com l’enviament dels butlletins electrònics.
Legitimació: La base legal pel tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera prestat en el moment de subscriure’t al butlletí i a través del formulari web “deixa’ns les teves dades” i “estigues al dia”.
Termini de conservació de les dades: Les dades es mantindran mentre l’usuari no en sol·liciti la seva supressió.
2.2. CONTACTE WEB
Finalitat del tractament: Gestionem les teves dades de contacte per atendre consultes i sol·licituds que ens facis a través del formulari “contacte”.
Legitimació: La base legal pel tractament de les teves dades és el teu consentiment que es considera prestat en el moment de facilitar les teves dades a través del present formulari.
Termini de conservació de les dades: Les dades s’eliminaran un cop atesa la sol·licitud.
2.3. CONTACTES D’USUARIS D’ACTIVITATS, EXPOSICIONS I ALTRES SERVEIS
Finalitat del tractament: Gestionem les teves dades per organitzar les activitats, exposicions i serveis a les quals participa i per enviar-te comunicacions informatives relacionades amb futures activitats de l’entitat que puguin ser del teu interès així com l’enviament dels butlletins electrònics.
Legitimació: La base legal pel tractament és el teu consentiment que ens has atorgat al moment de participar a les activitats de la Fundació.
Termini de conservació de les dades: Les dades es mantindran mentre l’usuari no en sol·liciti la seva supressió.
Finalitat del tractament: Gestionem les imatges i gravacions dutes a terme durant les activitats i els esdeveniments culturals que organitza la Fundació.
El dret a la pròpia imatge ve reconegut per l’art. 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982 sobre la protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així como per la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
Per poder captar, fer ús i difusió d’aquestes imatges amb l’objectiu d’il·lustrar publicacions i materials de la Fundació, així com per publicar-les a internet, ja sigui a la mateixa web corporativa com a xarxes socials i d’altres portals de difusió, se sol·licita l’autorització pertinent quan el titular de la imatge sigui clarament identificable, excepte si, tal i com estableix la LO 1/1982 (art. 18.2.c), es fa referència a una informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic i la imatge de la persona apareix de manera accessòria.
Legitimació: La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment del titular, que s’ha de demanar en els supòsits legalment establerts.
Termini de conservació de les dades: Les dades es conserven mentre no se’n sol·liciti la supressió. La supressió de les imatges no té efectes retroactius.
2.4. AGENDA DE CONTACTES
Finalitat del tractament: és la gestió del patronat i les comunicacions amb els seus membres.
Legitimació: La base legal del tractament es l’interès legítim de l’entitat per poder gestionar els contactes d’entitats i professionals amb l’objectiu de desenvolupar les tasques de la Fundació i la seva promoció.
Termini de conservació: Les dades es mantindran mentre l’usuari no en sol·liciti la seva supressió.
2.5. PATRONAT I MEMBRES
Finalitat del tractament: és la gestió del patronat i les comunicacions amb els seus membres.
Legitimació: la base legal pel tractament és l’existència d’una relació amb la Fundació en l’exercici de les funcions que atribueix la Llei 50/2002 de Fundacions, de 26 de desembre.
Termini de conservació: Les dades es conservaran en tot cas durant la vigència del mandat i posteriorment fins que s’esgotin els terminis legals establerts per fer front a possibles reclamacions.
2.6. PROVEÏDORS I COL·LABORADORS
Finalitat del tractament: gestionar les relacions professionals amb els proveïdors i col·laboradors, gestió de contractes, comandes i pagaments, així com mantenir una base de dades de contactes per a possibles futures contractacions i/o col·laboracions.
Legitimació: La base legal per al tractament és l’existència d’una relació contractual.
Termini de conservació: Les dades es conservaran en tot cas durant el temps que duri la relació contractual i posteriorment durant els terminis legals establerts en la legislació civil per a la prescripció de les obligacions contractuals i en la legislació comptable i fiscal.
2.7. CANDIDATS
La finalitat del tractament: gestionem les dades curriculars dels candidats per els processos de selecció de personal si el perfil professional s’ajusta a les nostres necessitats. Mentre no cancel·lis expressament les teves dades personals, les continuarem mantenint per a possibles processos de selecció futurs.
Legitimació: La base legal pel tractament és el seu consentiment atorgat amb l’enviament voluntari del teu CV a l’entitat.
Termini de conservació: el teu CV serà eliminat definitivament transcorreguts 2 anys des de la seva recepció.
2.8. DONANTS
Finalitat del tractament: gestionem la captació de fons pels nostres projectes i les comunicacions amb els donants sobre la seva evolució, incloses les informacions relacionades amb les activitats pròpies de la Fundació.
Tractem també les dades per l’emissió de certificats de desgravació fiscal.
Legitimació: La base legal pel tractament és el teu consentiment atorgat al moment de fer la teva donació.
Termini de conservació: Les dades seran eliminades una vegada prescrits els terminis legals establerts en la normativa comptable i fiscal.
2.9. BOTIGA ONLINE
Finalitat del tractament: gestionem les teves dades com a client i usuari de la botiga online amb les següents finalitats:

  • Registre d’usuaris. (creació d’un compte de client)
  • Gestió de les comandes, seguiment del procés de compra i entrega del producte, incloses les comunicacions necessàries per dur a terme les citades gestions.
  • Comunicacions comercials per l’oferta de promocions lligades a la condició de client, referents a productes o serveis del sector.

El Client pot oposar-se a el tractament de les seves dades amb finalitats promocionals i a la recepció d’aquesta tipologia d’enviaments en qualsevol moment seguint el procediment per a l’exercici de drets descrit en l’apartat 5.

Legitimació: La base legal pel tractament és la relació contractual establerta.

Termini de conservació: Les dades seran conservades com a mínim 5 anys i posteriorment seran eliminades un cop transcorreguts els terminis legals de prescripció de les obligacions contractuals.

3. A qui comuniquem les teves dades?
L’entitat no comunicarà les teves dades a tercers tret d’una obligació legal. No està prevista la transferència internacional de dades.
4. Informació sobre la qualitat de les dades:
Les dades que et sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, l’usuari assegura que totes les dades que ens facilita són certes i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem.
La Fundació assumeix també el compromís de no recaptar informació innecessària sobre l’usuari.
Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, preguem ens comuniqui qualsevol canvi o modificació que es produeixi en les mateixes.
5. Quins son els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?
El titular de les dades té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant l’entitat. A continuació, t’indiquem els teus drets:
Dret d’accés, rectificació i supressió: El titular de les dades tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, es podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret d’oposició: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, el titular de les dades podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Dret a la portabilitat de les dades: El titular tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.T’informem del teu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (AGPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l’exercici dels teus drets aquí indicats.
Per exercir els citats drets pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic info@fundaciosetba.org, identificant a la teva petició la següent informació:
  1. Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
  2. Adreça de contacte
  3. Dret que vol exercir
  4. Sobre quines dades concretes formula la seva petició
En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.
6. Seguretat en el tractament
Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’entitat aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.