fbpx

Política de compres

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

1.- IDENTIFICACIO

La titularitat d’aquest espai web, www.fundaciosetba.org, (en endavant, el web) està en mans de la FUNDACIÓ SETBA, amb domicili social a Plaça Reial 10, 1º 2ª
08002 Barcelona, amb telèfon 93 481 36 96, amb CIF G-66363953 inscrita al Registre de fundacions privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2867

Les presents condicions generals de compra o de donació (en endavant, les “condicions Generals de compra”) regulen l’adquisició, a través de la pàgina web, www.fundaciosetba.org, per part dels clients i donants de la FUNDACIÓ SETBA (en endavant el “client”) dels productes i projectes oferts a través de la seva botiga on-line i espai de donacions. Aquestes condicions generals de compra estan complementades per l’avís legal d’aquesta web www.fundaciosetba.org, com condicions generals d’accés i ús de la mateixa (en endavant, l’avís legal) que el client/donant ha de consultar a través del enllaç específic de l’avís legal, amb caràcter previ a l’accés a la botiga online i que quedaran acceptades amb l’acceptació de les presents condicions generals de compra.

La FUNDACIÓ SETBA podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que estimi oportú la configuració de el present, les condicions de el servei i el seu contingut, així com eliminar-los, limitar-los o suspendre’ls de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos procurant informar a l’usuari d’aquest canvi a través del seu correu electrònic, la seva publicació a la pàgina, sempre que les circumstàncies li ho permetin.

Els fulls oficials de reclamació estaran a disposició dels clients a través del correu electrònic info@fundaciosetba.org

2.- REGLES DE CONDUCTA
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

Utilitzar aquest lloc web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. En cas raonablement que es consideri que ha realitzat una compra d’aquesta naturalesa, podria cancel·lar-se i s’informarà a les autoritats pertinents.
Proporcionar informació de contacte veraç i lícita, com a adreça de correu electrònic, adreça postal o una altra informació (consulteu l’avís legal).

3.- LLENGUA, EDAD MINIMA DE CONTRACTACIO I AMBIT GEOGRAFIC

L’usuari podrà formalitzar, al seu gust, el contracte de venda dels productes en qualsevol dels idiomes en què les presents condicions estiguin disponibles en aquest lloc web i que son:

 • Català
 • Castellà
 • Anglès

Segons l’art. 1263 del Codi Civil, els menors d’edat no emancipats i els incapacitats no poden formalitzar contractes de compravenda a distància sense el consentiment exprés dels seus pares o tutors.

L’usuari/client, declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra de la FUNDACIÓ SETBA. No obstant això, accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l’accés i la utilització de la botiga en línia té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

El lloc web està dirigit principalment a usuaris residents a Espanya. La FUNDACIÓ SETBA no garanteix que el lloc web compleixi amb les legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment.

La FUNDACIÓ SETBA s’eximeix de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’accés, ni garanteix els enviaments o la prestació de serveis fora d’Espanya.

4.- OPERATIVA DE LA BOTIGA VIRTUAL

Per realitzar compres o donacions online serà necessari que el client/donant es registri o s’hagi registrat com a usuari de la botiga online i accepti les presents condicions generals de compra. L’acceptació de les condicions generals de compra significarà l’acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les condicions generals de compra a la versió publicada per la FUNDACIÓ SETBA en el moment de l’accés del client a la botiga online.

La botiga on line està destinada a consumidors finals, en el sentit establert pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, és a dir per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client estigui legalment autoritzat per actuar.

En virtut de l’anterior, queda totalment prohibida la revenda dels productes adquirits a través de la botiga online.

4.1.- El procés de compra

Els usuaris degudament registrats poden comprar al lloc web a través dels mitjans i formularis establerts. Ha de seguir el procediment de compra i / o compra en línia de la FUNDACIÓ SETBA, durant el qual es poden seleccionar i afegir diversos productes i / o serveis a la cistella, cistella o espai de compra final i finalment fer clic a: “COMPRAR / ANAR A CAIXA “.

Així mateix, l’usuari haurà d’emplenar i /o comprovar la informació que es sol·licita en cada pas, tot i que durant el procés de compra, podrà modificar les dades de compra.

Abans de realitzar la comanda es presentarà al client un resum del mateix identificant el/els producte(s) afegits en el carret de compra, el seu preu total (transport i impostos inclosos) amb cadascun dels conceptes desglossats i les dades d’enviament de la comanda, perquè el client confirmi el mateix mitjançant clic en el botó amb l’expressió realitzar la comanda’.

A continuació, l’usuari rebrà un correu electrònic confirmant que la FUNDACIÓ SETBA ha rebut la seva comanda o sol·licitud , és a dir, la confirmació. I, si s’escau, també s’informarà per correu electrònic quan s’enviï la seva compra. En qualsevol cas, aquesta informació també podrà estar a disposició de l’usuari a través de la seva connexió personal amb el lloc web.

Un cop conclòs el procediment de compra, l’usuari accepta que el lloc web generi una factura electrònica que es realitzarà a l’usuari a través del correu electrònic. I, si és el cas, a través del seu espai de connexió personal al lloc web. Així mateix, l’usuari pot, si ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-la a la FUNDACIÓ SETBA utilitzant els espais de contacte de la pàgina web o mitjançant les dades de contacte facilitades anteriorment.

L’usuari reconeix ser conscient, en el moment de la compra, de determinades condicions particulars de venda que es refereixen al producte i / o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, la imatge d’aquest en el lloc web, indicant, a manera d’exemple, però no exhaustiva, i tenint en compte cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, forma en què es duran a terme i / o tenint en compte cada cas; i reconeix que el compliment de l’ordre de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

4.2. informació dels productes, garantia legal i preus

La FUNDACIÓ SETBA ofereix productes perquè des d’un aparell electrònic, el client pugui adquirirlos sense necessitat de desplaçar-se.

Els productes subministrats es troben subjectes a la garantia legal recollida en el Títol VI de el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries

La FUNDACIÓ SETBA informa que tots els preus mostrats a la botiga on-line inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

La FUNDACIÓ SETBA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva, sense que aquesta facultat exclogui l’obligació de la FUNDACIÓ SETBA de donar compliment a les contractacions prèviament efectuades pels seus clients.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments implicats durant les transaccions realitzades en el lloc web podran arxivar i conservar-se en els registres informatitzats de la FUNDACIÓ SETBA amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en qualsevol cas, respectant la normativa de protecció de dades i segons la nostra política de privacitats que pot consultar aquí

4.3 Preparació de comandes i enviaments

La FUNDACIÓ SETBA garanteix l’existència de tots els productes que s’ofereixen a la botiga, si bé, puntualment pot no garantir la disponibilitat dels mateixos per a tots els clients i en els volums requerits per aquests en el moment d’efectuar la comanda. Les especificitats de cada producte i les condicions i terminis de lliurament s’expliquen a la pàgina web.

Totes les ordres de compra online rebudes per la FUNDACIÓ SETBA estan subjectes a la disponibilitat dels productes i /o a el fet que cap circumstància o força major (clàusula d’aquestes condicions) afecti la prestació dels mateixos i /o a la prestació de serveis. En cas que sorgeixin dificultats pel que fa a el subministrament de productes o no als productes en estoc, la FUNDACIÓ SETBA es compromet a posar-se en contacte amb l’usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en forma d’import. Això és igualment aplicable en els casos en què la prestació d’un servei sigui inviable.

4.4 Entrega a domicili

El repartiment a domicili es realitza a tot l’Estat Espanyol amb una empresa externa de missatgeria, completament equipats perquè els productes arribin en les millors condicions a l’adreça escollida pel client, en un màxim de 4 dies des de la sortida sempre i quan la comanda hagi estat feta entre dilluns i divendres.

4.5 Recollida a les instal·lacions de la FUNDACIÓ SETBA

La FUNDACIÓ SETBA ofereix la possibilitat que el client passi a recollir la comanda a un dels nostres punts. Si aquesta fos la seva opció, el punt de venda s’encarregarà de mantenir la seva comanda en perfecte estat de conservació fins a la recollida.

Horaris de lliurament i espais
Dilluns a divendres, de 9 a 15h
Plaça Reial 10, 1º 2ª 08002 Barcelona
Contacte: 93 481 36 96

l client tindrà un termini de 30 dies des que la comanda estigui disponible, per recollir-la. En cas que transcorregut aquest període, la comanda no hagi estat lliurada al client, per causa no imputable a FUNDACIO SETBA, entendrem que decideix desistir del contracte i el considerarem resolt. En conseqüència, li retornarem el pagament realitzat sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què considerem resolt el contracte. La devolució es realitzarà pel mateix mitjà de pagament amb el qual es va abonar.

La FUNDACIÓ SETBA no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que ha de respondre civilment. En termes generals, i d’acord amb el que estableix la normativa vigent, La FUNDACIÓ SETBA no es farà responsable quan els danys i perjudicis causats al comprador siguin causats per la seva exclusiva culpa o per la de les persones que han de respondre civilment.

4.6 Despeses de servei

Les despeses de lliurament a domicili per comanda seran els següents:

 • El cost és de 5€
 • A partir de 150€ d’import de compra les despeses d’enviament són gratuïtes
 • Si la compra és recollida en el punt de la FUNDACIÓ SETBA no hi ha despeses d’enviament són gratuïts.

4.7 Incidències i atenció al client

En el supòsit en què rebi algun producte defectuós, que algun dels productes sol·licitats no s’hagués rebut o que es rebés algun producte no sol·licitat, haurà de comunicar de forma immediata en el correu electrònic info@fundaciosetba.org i procedirem a resoldre la referida incidència al més aviat possible.

L’usuari pot fer arribar també a la FUNDACIÓ SETBA les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui.

A més, disposem de fulls oficials de reclamació a disposició dels clients a través del correu electrònic info@fundaciosetba.org

5.- DISPONIBILITAT DEL PRODUCTE:

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si en el moment de l’emissió de la comanda, FUNDACIO SETBA detectés la falta d’existències en algun dels productes sol·licitats, es notificarà al client immediatament. A més, l’import de l’article cobrat i no enviat s’abonarà al client en els dies següents, pel mateix mitjà de pagament utilitzat en la compra.

6.- FACTURACIÓ I FORMES DE PAGAMENT

Per a aquells clients que requereixin disposar de factura de la compra realitzada, es fa constar que d’acord amb el Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de factures serà el dia 16 del mes següent a la data en què s’hagi realitzat la compra .

La FUNDACIÓ SETBA garanteix al Client la total seguretat de les transaccions, al disposar dels més actuals estàndards tecnològics a la data de posada en funcionament de la botiga en línia, pel que fa a protocols i serveis de seguretat.

El pagament podrà realitzar-se mitjançant les següents targetes de crèdit o dèbit:

 • Visa
 • American Express
 • MasterCard

Les ordres de compra o adquisició en les que l’usuari selecciona com a mitjà de pagament la transferència bancària es reservarà durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per poder sortir el temps suficient perquè el sistema de pagament utilitzat per FUNDACIÓ SETBA pel lloc web tingui en compte la transferència bancària. Quan el sistema rep la transferència, la comanda es prepararà i gestionarà per a l’enviament.

Mitjançant aquest mètode de pagament, l’usuari ha d’assegurar que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència per a la transferència. En cas d’error, la FUNDACIÓ SETBA no podrà validar la comanda la qual serà cancel·lada

7.- POLITICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

La Fundació ofereix als seus clients un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la comanda per realitzar canvis i devolucions, sempre i quan el producte no s’hagi utilitzat, es presenti en perfecte estat i amb tots els accessoris i l’embalatge original. En cas contrari, no s’acceptarà.

Per a canvis i devolucions existeixen dues opcions:

 1. A les oficines de la Fundació: (GRATUÏT)
 2. Canvis a domicili: 5€*

Procediment:

Enviar un correu a info@fundaciosetba.org indicant:

 • Nom Cognoms:
 • Nombre Comanda:
 • Article que vols que t’enviem:
 • Horari disponible per a la recollida:

L’article ha de trobar-se en les mateixes condicions en què va ser comprat (en la seva caixa o embalatge original i en el mateix estat en què va arribar).
Ens posarem en contacte el més aviat possible per confirmar la recollida per agència al domicili indicat.

*IMPORTANT: Si el canvi es deu a un error per part de la Fundació l’entitat assumirà les despeses extres de transport associades. En cas contrari, el client haurà d’abonar el import extra de 5€ amb el mateix mètode de pagament utilitzat en la compra. En cas que la compra s’hagi abonat amb targeta bancària será imprescindible que el titular presenti el justificant de compra original i el resguard de l’operació. Per a realitzar el reemborsament, necessitarem que ens facilitis les teves dades bancàries.

Aconsellem protegir o salvaguardar l’embalatge que fem servir per a l’enviament. En cas de no disposar de l’embolcall original, caldrà substituir-lo per un de similar perquè arribi en perfectes condicions. Si veiem que l’article no arriba en perfectes condicions, pot afectar aquest canvi.

8.- DRET A DESESTIMENT

Dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat (diferent del transportista) adquereixi la possessió material de la comanda o – en cas de lliuraments parcials d’una mateixa comanda-, el dia que el client o un tercer per vostè indicat (diferent del transportista) hagi adquirit la possessió material de l’últim dels béns d’una comanda.

Per exercir el dret de desistiment, s’haurà de notificar a la FUNDACIÓ SETBA, Plaça Reial 10, 1º 2ª 08002 Barcelona la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal). Podreu utilitzar el model de formulari de desistiment a què pot accedir sol·licitant-ho per correu electrònic a info@fundaciosetba.org. Si es recorre a aquesta opció, comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció de l’esmentat desistiment.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

El dret de desistiment no serà aplicable al subministrament de:

 • Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 • Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 • Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part del client, retornarem tots els pagaments rebuts incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. En qualsevol cas, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

El client haurà de retornar directament els béns a la FUNDACIÓ SETBA prèvia comunicació per la seva banda al telèfon 93 481 36 96, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. El client haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

El client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

9.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS:

Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol producte adquirit en la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

No obstant això, i excepte disposició legal en sentit contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 1. pèrdues d’ingressos o vendes:
 2. pèrdua de negoci;
 3. lucre cessant o pèrdua de contractes;
 4. pèrdua d’estalvis previstos;
 5. pèrdua de dades; i
 6. pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina.

A causa de la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en el magatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web tret que s’estableixi expressament el contrari en aquesta.

10.- CONFIDENCIALTAT I PROTECCIÓ DE DADES

La informació o dades personals que l’usuari faciliti a la FUNDACIÓ SETBA en el curs d’una transacció en el lloc web seran tractades d’acord amb el que disposa la nostra política de protecció de dades. Pot consultarla aquí_ https://fundaciosetba.org/politica-proteccio-dades/

11.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

L’accés, navegació i / o ús d’aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.