fbpx

Política de devolucions

Incidències i devolucions

En el supòsit en què rebi algun producte defectuós, que algun dels productes sol·licitats no ho hagués rebut o que rebés algun producte no sol·licitat, haurà de comunicar-de forma immediata en el correu electrònic info@fundaciosetba.org i procedirem a resoldre la referida incidència al més aviat possible.

Dret a desestiment

Dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat (diferent del transportista) adquereixi la possessió material de la comanda o – en cas de lliuraments parcials d’una mateixa comanda-, el dia que el client o un tercer per vostè indicat (diferent del transportista) hagi adquirit la possessió material de l’últim dels béns d’una comanda.

Per exercir el dret de desistiment, s’haurà de notificar a la FUNDACIÓ SETBA, Plaça Reial 10, 1º 2ª 08002 Barcelona la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal). Podreu utilitzar el model de formulari de desistiment a què pot accedir sol·licitant-ho per correu electrònic a info@fundaciosetba.org. Si es recorre a aquesta opció, comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció de l’esmentat desistiment.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

El dret de desistiment no serà aplicable a al subministrament de:

Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa, s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part del client, retornarem tots els pagaments rebuts incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. En qualsevol cas, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

El client haurà de retornar directament els béns a la FUNDACIÓ SETBA prèvia comunicació per la seva banda al telèfon 93 481 36 96, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. El client haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns.

El client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.